🚧 10 Đoạn code JS hữu ích

🚧 10 Đoạn code JS hữu ích

date
Apr 23, 2023
slug
nhung-dong-code-js-huu-ich
status
Published
tags
Chia sẻ
JavaScript
summary
JS là một ngôn ngữ mạnh mẽ, có thể làm nhiều thứ hay ho chỉ với một chút code
type
Post
01. Viết hoa cả dòng text
const capitalize = (str) => `${str.charAt(0).toUpperCase()}${str.slice(1)}; const name = "robert"; capitalize(name) // "Robert";
02. Cách tính phần trăm
const calculatePercent = (value, total) => Math.round((value / total) * 100) const questionsCorrect = 6; const questionTotal = 11; calculatePercent(questionsCorrect, questionsTotal); // 55
03. Lấy ngẫu nhiên 1 phàn tử trong mảng
const getRandomItem = (items) => items[Math.floor(Math.random() * items.length)]; const items = ["Nicely done!", "Good job!", "Good work!", "Correct!"]; getRandomItem(items); // "Good job!"
04. Loại bỏ phần tử trùng lặp trong mảng
const removeDuplicates = (arr) => [...new Set(arr)]; const friendList = ["Jeff", "Jane", "Jane", "Rob"]; removeDuplicates(friendList); // ['Jeff', 'Jane', 'Rob']
05. Sắp xếp bằng 1 thuộc tính nhất định trong mảng
const sortBy = (arr, key) => arr.sort((a, b) => a[key] > b[key] ? 1 : a[key] < b[key] ? -1 : 0); const lessons = [{ position: 1, name: "Intro" }, { position: 0, name: "Basics" }]; sortBy(lessons, 'position'); // {position: 0, name: 'Basics'}, // {position: 1, name: 'Intro'}
06. KIểm tra Arrays/Objects có bằng nhau hay không
const isEqual = (a, b) => JSON.stringify(a) === JSON.stringify(b); isEqual([1, '2'], [1, 2]); // false isEqual([1, 2], [1, 2]); // true
07. Đếm số lần xuất hiện phần tử trong mảng
const countOccurrences = (arr, value) => arr.reduce((a, v) => (v === value ? a + 1 : a), 0); const pollResponses = ["Yes", "Yes", "No"]; const response = "Yes"; countOccurrences(pollResponses, response); // 2
08. Chờ đợi 1 khoảng thời gian rồi mới thực hiện tiền trình
const wait = async (milliseconds) => new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, milliseconds)); wait(2000).then(() => goToSignupPage());
09. Pluck Property trong Arrays/Objects
const pluck = (objs, key) => objs.map((obj) => obj[key]); const users = [{ name: "Abe", age: 45 }, { name: "Jennifer", age: 27 }]; pluck(users, 'name'); // ['Abe', 'Jennifer']
10. Chèn 1 phần tử vào vị trí chỉ định
const insert = (arr, index, newItem) => [...arr.slice(0, index), newItem, ...arr.slice(index)]; const items = [1, 2, 4, 5]; // insert the number 3 at index 2: insert(items, 2, 3); // [1, 2, 3, 4, 5]