Một số cách cải thiện hiệu suất API

Một số cách cải thiện hiệu suất API

date
Apr 17, 2023
slug
mot-so-cach-tang-toc-api
status
Published
tags
Chia sẻ
Study
summary
Đây là một số cách để tăng hiệu suất, tốc độ cho API
type
Post

Caching

Thực hiện cache query, cache dữ liệu sau khi xử lý luôn giải pháp hàng đầu trước khi làm những cách khác.

Connection Pool

Nếu mỗi request lên server đều tạo ra một line connection riêng thì cả hệ thống sẽ quá tải và có thể cháy bất cứ lúc nào 😂
Anh em có thể dùng API Gateway như KONG để nó tự động quản lý Connection pool cho anh em.
Hoặc setup nginx RDS (Relational Database Service) proxy cho nó làm việc

Avoid N+1 Query Pattern

Tránh việc query theo kiểu có tập hợp 10 bài viết, sử dụng vòng lặp, mỗi lần lặp lại lấy về ảnh đại diện cho từng bài viết đó. Như vậy ta có 1 query lấy về 10 bài viết và 10 query lấy về 10 cái ảnh.
Thay vì như vậy chúng ta dùng 2 query: 1 cho 10 bài viết và 1 cho việc lấy cả 10 ảnh, dùng mệnh đề where in.

Pagination

Thay vì lấy toàn bộ dữ liệu trả về thì chúng ta phân trang, lấy dữ liệu theo khúc, theo đoạn bao giờ cũng nhẹ nhàng hơn việc ném cả ngọn núi xuống.

JSON Serialization

Thay vì trả về dữ liệu dạng text, html thông thường,, hãy trả về Json, nó sẽ giúp chung ta tăng hiệu suất.

Compression

Anh em có thể dùng CDN hay một số dịch vụ nào đó như Brotli hoặc KONG Gateway để nén data trả về. Hay đơn giản hơn nữa là bật gzip trên server của anh em.