📜5 lời nhắc (prompts) sử dụng các nguyên lý hoặc quy luật nổi tiếng giúp bạn tìm hiểu bất cứ chủ đề nào

📜5 lời nhắc (prompts) sử dụng các nguyên lý hoặc quy luật nổi tiếng giúp bạn tìm hiểu bất cứ chủ đề nào

date
Jul 5, 2024
slug
loi-nhac-su-dung-cac-nguyen-ly-hoac-quy-luat-giup-ban-tim-hieu-bat-cu-chu-de-nao
status
Published
tags
Chia sẻ
Sưu tầm
Study
summary
Sử dụng các lời nhắc này, bạn có thể khai thác các nguyên lý và quy luật nổi tiếng để học bất cứ chủ đề nào một cách dễ dàng và hiệu quả.
type
Post
Dưới đây là 5 lời nhắc (prompts) sử dụng các nguyên lý hoặc quy luật nổi tiếng để giúp bạn tìm hiểu bất cứ chủ đề nào:

1. Nguyên lý Pareto (Quy tắc 80/20):

  • "Hãy chỉ ra những yếu tố quan trọng nhất (chiếm 20%) trong [chủ đề cụ thể] mà tôi cần tập trung để đạt được 80% kết quả mong muốn."
  • "Làm thế nào để áp dụng nguyên lý Pareto vào việc học [chủ đề cụ thể] một cách hiệu quả?"

2. Quy luật Moore (Tăng trưởng theo cấp số nhân):

  • "Giải thích cách quy luật Moore có thể áp dụng vào sự phát triển của [chủ đề cụ thể]."
  • "Dự đoán những thay đổi tương lai của [chủ đề cụ thể] theo quy luật Moore."

3. Nguyên lý Occam's Razor (Nguyên tắc đơn giản nhất):

  • "Sử dụng nguyên lý Occam's Razor, hãy giải thích một cách đơn giản nhất về [chủ đề phức tạp]."
  • "Làm thế nào để áp dụng nguyên lý Occam's Razor trong việc phân tích và hiểu [chủ đề cụ thể]?"

4. Quy luật Parkinson (Công việc mở rộng để chiếm hết thời gian có sẵn):

  • "Làm thế nào để quản lý thời gian học [chủ đề cụ thể] hiệu quả theo quy luật Parkinson?"
  • "Đưa ra chiến lược học tập cho [chủ đề cụ thể] mà không để công việc mở rộng vượt quá thời gian có sẵn."

5. Nguyên lý Einstein (Mọi thứ nên được làm đơn giản nhất có thể, nhưng không phải đơn giản hơn):

  • "Hãy giải thích [chủ đề phức tạp] theo cách đơn giản nhất có thể, nhưng vẫn đủ chi tiết để hiểu đúng."
  • "Làm thế nào để áp dụng nguyên lý của Einstein trong việc học và hiểu [chủ đề cụ thể] một cách tối ưu?"