😂 Đừng dùng console.log nữa, thay thế nó bằng những cách sau.

😂 Đừng dùng console.log nữa, thay thế nó bằng những cách sau.

date
Apr 23, 2023
slug
dung-dung-conole-log-nua-thay-the-no-bang-nhung-cach-sau-day
status
Published
tags
Chia sẻ
Study
Sưu tầm
summary
Debugging luôn là thời điểm gây ra nỗi đau cho anh em coder, anh em phải căng sức mình để tìm lỗi mà không biết lỗi ở đâu 😂😂
type
Post
Code mà không có lỗi thì chỉ có thần thánh phương nào ấy chứ, phương này thì chịu rồi.
Anh em hay dùng console.log để tìm lỗi trong Javascript, một trong những cách tuyệt vời. Tuy nhiên có những cách tố hơn để thực hiện việc này.
Sử dụng chúng sẽ làm cho quá trình debug nhanh hơn, dễ dàng hơn.
console.warn()  console.error()
Tuong tự như console.log dùng để dump object ra console. Điểm khác nhau của chúng dùng để định nghĩa type của nhưng thứ được dump ra.
notion imagenotion image
notion imagenotion image

Timing operations

Anh em muốn biết hệ thóng mất bao lâu để xử lý xong 1 đoạn code, đây chính là câu trả lời cho anh em.
console.time()
Hãy tạo 1 timer, cho 1 một cái tên:
console.time("Start timer")
Thêm đoạn code thực thi
for(i = 0; i < 10000; i++){ // Some code here }
Cuối cùng là gọi timeEnd()
console.timeEnd("End timer")
Code hoàn chỉnh của chúng ta
console.time("Loop timer") for(i = 0; i < 10000; i++){ // Some code here } console.timeEnd("Loop timer")
notion imagenotion image
Chúng ta có kết quả như trên
Tracing
Đôi khi chúng ta cần biết tại sao hàm này lại được gọi, hay qua những bước nào thì tới hàm này
console.trace() là sự lựa chọn của anh em.
function trace(){ console.trace() } function randomFunction(){ trace(); }
notion imagenotion image
Trên màn hình console của anh em sẽ hiển thị tiến trình như trên, thấy đc từng step gọi đến hàm đó.

Tables

var person1 = {name: "Weirdo", age : "-23", hobby: "singing"} var person2 = {name: "SomeName", age : "Infinity", hobby: "programming"}
console.log thông thường cho chúng ta cái nhìn cơ bản về các dữ liệu mà không có format nào cụ thể
notion imagenotion image
console.table giúp anh em có cái nhìn trực quan hơn, rõ ràng hơn, dữ liệu có hàng lối, đỡ đau mắt hơn
notion imagenotion image
Nếu anh em thích hoa lá cành hơn nữa thì có thể thêm CSS vào, tuy nhiên không khuyến khích, hơi vẽ việc 😂
console.log("%c I love JavaScript!", "color: red; background-color: lightblue; border: solid");
notion imagenotion image